Főoldal
E-mail
Támogatók

 

 

 

 

 

 

Linkek
133/2013 (XII.29) törvény III. rész
37. § (1) A miniszter által kiadott kutatási célú halfogási engedély Magyarország valamennyi halgazdálkodási vízterületén feljogosít halak és más hasznos víziállatok tudományos kutatására, felmérésére és a vizsgálatokhoz szükséges gyűjtésére. Védett természeti területen végzett gyűjtés, illetve természetvédelmi oltalom alatt álló fajok begyűjtése ezen engedélyen túlmenően a természet védelméről szóló törvényben előírt egyéb engedélyek birtokában végezhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzése csak az engedélyben felsorolt eszközök alkalmazásával lehetséges.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kutatási célú halászati engedéllyel - a halgazdálkodásra jogosulttal egyeztetett mennyiségben - laboratóriumi vizsgálatokhoz minta gyűjthető.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet az engedélyes köteles a tevékenység megkezdése előtt legalább 24 órával egyidejűleg bejelenteni az érintett vízterületen halgazdálkodásra jogosultnak és a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának faxon vagy e-mailen. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a halászat időpontjának és helyeinek megjelölését, több napos folyamatos halászat esetén a kezdő és a záró napot,
b) a mintaként begyűjteni kívánt halak egyedszámát és tervezett össztömegét,
c) a mintavételhez alkalmazni kívánt eszközöket, valamint
d) a kutatás célját.
(5) Védett természeti területen történő mintavétel esetén a halászatot a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatóságának is be kell jelenteni az (5) bekezdés szerinti módon.
(6) A kutatási célú halfogási tevékenység teljes ideje alatt az abban résztvevők kötelesek jól látható megkülönböztető jelzést viselni, amelyen szerepel a „HALKUTATÁS” felirat.
(7) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesnek a kutatás ideje alatt a helyszínen kell tartózkodnia. A kutatási segédek az engedélyes irányítása alatt, bármely az engedélyben szereplő halászeszközt kizárólag az engedélyessel együtt használhatják.
(8) A bejelentett utolsó kutatási nap után 30 napon belül a kutatónak egyszerűsített jelentést kell elektronikus formában küldenie a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának, valamint a vizsgált nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosítójának, illetve a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságnak. A jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a kutatást végző személy vagy személyek nevét;
b) a kutatást végző munkáltatóját;
c) a mintavétel kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap, óra, perc formátumban);
d) a mintavétel helyszínét (halgazdálkodási vízterület megnevezése; földrészlet, vagy km szelvény, vagy GPS koordináták megadása; térkép másolat csatolása);
e) a kutatás célját;
f) a megfogott halak fajlistáját, valamint
g) a mintaként begyűjtött és kifogott halak kutatási naplóban is rögzített faját, darabszámát és össztömegét.
(9) Ha az engedélyes, a (2)-(8) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a cselekmény súlyára és ismétlődésére tekintettel kezdeményezheti a kutatási engedély visszavonását a miniszternél.
38. § (1) Az országos kutatási célú halfogási engedély kiadására irányuló eljárásban a miniszter kikéri a Hhvtv. 62. §-a szerinti testület véleményét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély a kiadásától számított 2 évig érvényes és az engedélyes kérelmére, ha az engedélyes megfelel az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek, további 2 évvel meghosszabbítható.
(3) Az engedélykérelem tartalmazza:
a) a kutatást végző személy szakmai önéletrajzát, haltani kutatások szempontjából releváns publikációs listáját,
b) a 2 éves várható kutatási munkatervet, különös tekintettel a nemzetközi vagy hazai kutatási programok keretében megvalósuló kutatásokra,
c) az alkalmazni kívánt eszközök típusát, méretét, mennyiségét, és
d) egyenáramú elektromos eszköz alkalmazása esetén a Hhvtv. 46. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat igazoló dokumentumok másolatát.
11. A halászati őrzés alcímhez
39. § (1) Halászati őrként a halgazdálkodásra jogosult képviselője kivételével nem alkalmazható olyan személy, aki az adott halgazdálkodási vízterületre érvényes halászati engedéllyel, illetve érvényes halászati területi engedéllyel rendelkezik.
(2) Ha a Hhvtv. 56. § (1) bekezdése szerinti halgazdálkodásra jogosult képviselője rendelkezik a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága előtt tett halászati őri vizsgával, úgy elláthatja a jogosult halászati őr feladatát a saját kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen.
(3) A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a halászati őrök és társadalmi halőrök számára tanfolyamot és a Hhvtv. 56. § (2) bekezdésében meghatározott halászati őri vizsgát szervez. A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a sikeres vizsgát követően a 11. melléklet szerinti adattartalmú vizsgabizonyítványt állít ki.
(4) A halászati őr és társadalmi halőr kétévente köteles a halászattal és a horgászattal, a halvédelemmel, valamint a halászati őrzéssel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzésen részt venni. A továbbképzésen való részvételt követő sikeres továbbképzési vizsgát követően a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a 11. melléklet szerinti adattartalmú vizsgabizonyítványt állít ki.
(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt vizsgák részletes szakmai anyagának meghatározásáról a minisztérium a NÉBIH bevonásával gondoskodik.
40. § (1) A vizsgát tett halászati őr jelölt foglalkoztatását és a társadalmi halőr jelölt megbízatását megelőzően a működésének helye szerinti kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága előtt köteles esküt tenni. A halászati őr és társadalmi halőr eskü szövegének adattartalmát a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az eskü letételéről esküokmányt ad ki. Az eskü letételéről szóló esküokmányt a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága őrzi.
41. § (1) A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az esküt tett társadalmi halőr részére a 11. melléklet szerinti adattartalmú társadalmi halőr szolgálati igazolványt állít ki. Az igazolvány visszavonásig érvényes.
(2) Az esküt tett halászati őr és a társadalmi halőr részére a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a 11. mellékletben foglalt adattartalmú szolgálati naplót ad ki.
(3) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény alapján az esküt tett halászati őr részére a szolgálati igazolványt, valamint a szolgálati jelvényt a rendvédelmi hatóság a szolgálati naplóban rögzített, nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultja, mint munkáltató, illetve megbízó kezdeményezésére állítja ki.
(4) A halászati őr szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását a 11. melléklet tartalmazza. A rendvédelmi hatóság a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a halgazdálkodásra jogosult, mint munkáltató, illetve megbízó részére. A halgazdálkodásra jogosult az esküt tett halászati őr részére - a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága tájékoztatásával egyidejűleg - átadja a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt. A tájékoztatás tartalmazza a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény számát és az átadás-átvétel időpontját.
(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti okmányok és jelvény elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a halgazdálkodásra jogosultnál és a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál is. A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a rendvédelmi hatóságnál kezdeményezi a szolgálati igazolvány körözését.
(6) A halászati őr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén, illetve a (9) bekezdésben meghatározott esetekben 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt a halgazdálkodásra jogosultnak átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény számát, valamint az átadás-átvétel időpontját illetően tájékoztatja a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát.
(7) A társadalmi halőr megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén, illetve (9) bekezdésben meghatározott esetekben 5 napon belül köteles a társadalmi halőr igazolványt a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának leadni.
(8) A halgazdálkodásra jogosult a szolgálati naplót a kiadásától számított öt évig köteles megőrizni.
(9) Ha a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága bejelentés kivizsgálása után vagy szakmai felügyeleti ellenőrzés keretében megállapítja, hogy a halászati őr vagy a társadalmi halőr nem a vonatkozó jogszabályok szerint látja el feladatát, akkor a halászati őr szolgálati igazolványának, szolgálati jelvényének visszavonását kezdeményezheti a rendvédelmi hatóságnál, illetve a társadalmi halőr igazolványát és szolgálati naplóját visszavonja.
42. § (1) A halgazdálkodásra jogosult a Hhvtv. 56. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott halgazdálkodási vízterület őrzését társadalmi halőr megbízásával is végezheti.
(2) Minden 10 hektárnál nagyobb, de 50 hektárnál kisebb nyilvántartott vízfelületű halgazdálkodási vízterületen a jogosult köteles legalább 5 fő társadalmi halőr megbízásával vagy 1 fő halászati őr foglalkoztatásával vagy megbízásával eleget tenni a Hhvtv. 56. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeinek.
(3) Ha az ugyanazon jogosult által hasznosított halgazdálkodási vízterület mérete az 50 hektárt meghaladja, a halgazdálkodásra jogosult az alábbiak szerint köteles halászati őr alkalmazására:
a) 50-100 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 2 fő,
b) 100-2000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 4 fő,
c) 2000-4000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 6 fő,
d) 4000-6000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 8 fő,
e) minden 6000 hektár feletti halgazdálkodási vízterületen legalább 10 fő.
(4) A (3) bekezdés szerinti halászati őr létszám társadalmi halőrrel nem helyettesíthető, de halászati őr több jogosult általi közös foglalkoztatására illetve megbízásával a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága engedélyével lehetséges.
43. § A Hhvtv.-ben és e rendeletben szereplő nyomtatványok és érvényesítő bélyegek beszerzéséről a NÉBIH gondoskodik.
44. § Az állami halászjegy díját, továbbá az állami horgászjegy díjának a Hhvtv.-ben meghatározott mértékű részesedéssel csökkentett összegét a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságnak, illetve az általa forgalmazásra feljogosított szervezetnek - negyedéves elszámolás alapján - kell átutalnia az „Állami halgazdálkodási feladatok előirányzat-felhasználási keretszámlára”, amelynek számlaszáma: 10032000-01220191-51600000.
12. A halgazdálkodási hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények alcímhez
45. § A halgazdálkodási bírság és a halvédelmi bírság összegét a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága határozatához mellékelt készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni a határozatban feltüntetett számú számlára. A kiadott készpénz-átutalási megbízáson a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága feltünteti a fizetendő bírság jogcímét és összegét, valamint a határozat számát.
13. Záró rendelkezések
46. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
47. § (1) A rendelet hatálybalépése előtt elfogadott halgazdálkodási tervek módosítására e rendelet szerinti előírások csak abban az esetben alkalmazandók, ha azok az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó hatályos halászati haszonbérleti szerződéssel nem ellentétesek. A halgazdálkodásra jogosult ilyen esetben is nyilatkozhat úgy a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága felé, hogy aláveti magát a megváltozott előírásoknak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a halgazdálkodásra jogosult a rendelet hatálybalépése előtt elfogadott halgazdálkodási tervét módosítani köteles, ha abban valamely hasznosítási mód alkalmazását kizárta, különösen, ha horgászati célú területi engedélyt nem adott ki, vagy az ökológiai célú szelektív halászat feltételeit nem teremtette meg.
(3) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott kíméleti terület kijelölését a halgazdálkodásra jogosultnak 2015. december 31-ig kell kérelmeznie. A határidő elmulasztása esetén a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a kijelölést hivatalból végzi el.
(4) A halgazdálkodásra jogosultaknak a 42. § szerinti feltételeket legkésőbb 2014. december 31-ig kell teljesíteniük.
48. § Ez a rendelet a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló 1992. május 21-i 1992/43/EGK tanácsi irányelv 14-15. cikkének, valamint V. mellékletének való megfelelést szolgálja.
49. §1
1. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
A nyilvántartott és a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken élő őshonos halfajok halgazdálkodási értéke, valamint a kiszámítás módja
Kistermetű fajok
 

Fajnév

Tudományos név
100 gramm egyedsúly alatt
Ft/db
100 gramm egyedsúly felett Ft/kg*
 
bodorka
Rutilus rutilus
10
1000
 
vörösszárnyú keszeg
Scardinius erythrophthalmus
10
1000
 
domolykó
Leuciscus cephalus
10
1000
 
jászkeszeg
Leuciscus idus
10
1000
 
szélhajtó küsz
Alburnus alburnus
10
1000
 
karikakeszeg
Blicca bjoerkna
10
1000
 
dévérkeszeg
Abramis brama
10
1000
 
laposkeszeg
Abramis ballerus
10
1000
 
bagolykeszeg
Abramis sapa
10
1000
 
szilvaorrú keszeg
Vimba vimba
10
1000
 
paduc
Chondrostoma nasus
100
1000
 
garda
Pelecus cultratus
100
2000
 
compó
Tinca tinca
100
2000
 
széles kárász
Carassius carassius
100
2000
 
sebes pisztráng
Salmo trutta
200
3000
 
menyhal
Lota lota
200
3000
 
sügér
Perca fluviatilis
10
2000
 
vágó durbincs
Gymnocephalus cernuus
10
1000
 
kősüllő
Sander volgensis
200
3000
 

design&hosting: atanet.hu