Főoldal
E-mail
Támogatók

 

 

 

 

 

 

Linkek
133/2013 (XII.29) törvény VIII. rész

 

 

 

 

 

 

 

sebes pisztráng

10. 01 - 03. 31.
legalább 22 cm
3 db

 
menyhal
-
legalább 25 cm
3 db
10. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
A halász, illetve horgász fogási napló kötelező adattartalma
1. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, illetve a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által megbízott
2. Forgalmazással megbízott neve, címe
3. Fogási napló halfogások összesítéséhez a tárgyév számának feltüntetésével
4. Állami horgászjegy, állami halászjegy, vagy halászati engedély száma
5. Engedélyes neve
6. Tájékoztató a fogási napló érvényességére, leadási határidejére, a leadás helyére, a fogási napló adatainak összesítésére vonatkozó szabályokról
7. Kiállítás helye, ideje
8. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, vagy a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által megbízott aláírása, bélyegzője
9. Tájékoztató a fogási napló vezetésének szabályairól
10. Naptár a horgászat, illetve a halászat időpontjának megjelöléséhez
11. Horgászattal vagy halászattal eltöltött napok száma, melyet az engedélyes összesít a fogási napló leadása előtt
12. Fogásösszesítő táblázat a fogási napló tárgyévére, mely tartalmazza
a) nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódját;
b) fogás időpontját (hónap, nap feltüntetésével);
c) Kifogott halak mennyiségi adatait
ca) az alábbi halfajokat faj szerinti bontásban, egyedszám (soronként 1 egyed) és kilogramm szerint kell megadni: ponty, compó, balin, márna, sebes pisztráng, csuka, fogassüllő, kősüllő, harcsa, menyhal, továbbá - fogási tilalom alóli felmentés esetén - kecsege, illetve széles kárász;
cb) Az alábbi halfajokat faj szerinti bontásban, kilogramm szerint kell megadni: garda, amur, angolna;
cc) ezenkívül az egyéb őshonos halfajokat együttesen kilogrammban, valamint az egyéb idegenhonos halfajokat együttesen szintén kilogrammban kell megadni;
d) Az alábbi iránymutatásokat tartalmazó szöveget: „A fogási naplóba a hal becsült testtömegadatait 0,5 kg pontossággal kell beírni. A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok testtömegadatait egyedenként (darabonként) kell rögzíteni, melyhez vízterületenként, halfajonként és naponta 3 sor áll rendelkezésre a fogási naplóban.
13. Tájékoztatás a védett és fokozottan védett fajokról, a fogható és a nem fogható őshonos halfajokról, valamint a vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajokról, továbbá ezen fajokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról
14. Tájékoztatás az őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi idejéről, kifogható mérettartományáról, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszámokról
11. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
I. rész
Halászati őr és társadalmi halőr esküjének letételéről szóló esküokmány adattartalmáról
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
Ügyiratszám
Név
Születési helye, ideje
Lakcím
A jogszabályi helyek megjelölése a halászati őr és a társadalmi halőr szolgálati esküjéről
A hatósági nyilvántartásba vétel sorszámának feltüntetése
Szolgálati igazolvány és az azonos sorszámú szolgálati napló (társadalmi halőr esetében), vagy szolgálati napló sorszáma (halászati őr esetében)
A hatósági nyilvántartásba vétel sorszáma
Kiállítás helye, időpontja
Kiállító kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
Szolgálati eskü szövege:
„Én, .............................. esküszöm, hogy a rám bízott halgazdálkodási vízterület (halastó) halállományára és élőhelyére, valamint a halgazdálkodási, halászati és horgászati létesítményekre, berendezésekre lelkiismeretesen vigyázok. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek, a szakmai szabályoknak és a kapott megbízásnak, utasításnak megfelelően teljesítem. A halászati, horgászati előírásokat sértő cselekmények és károkozások megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszem. A hatályos jogszabályoknak megfelelően mindazokkal a személyekkel szemben eljárok, akik a halgazdálkodási vízterületen (a halastavon) vagy annak partján jogosultság hiányában halásznak, horgásznak, továbbá a halállományt és a halgazdálkodási vízterületek élőhelyeit és környezetét sértik vagy veszélyeztetik.”
Eskütétel helye, időpontja
Eskütevő aláírása
Esküvevő aláírása
II. rész
Halászati őri vizsga és továbbképzési vizsga bizonyítványának adattartalma
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
Sorszám
Név
Születési helye, ideje
Lakcíme
Vizsgatípus megjelölése (halászati őri vizsga vagy továbbképzési vizsga)
Jogszabály megjelölése az adott vizsgatípust illetően
Kiállítás helye, ideje
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
III. rész
A halászati őr szolgálati igazolványa
A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező
1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az „A” okmányvédelmi kategóriának.
2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70-80%-a közöttinek kell lenni.
IV. rész
A halászati őr szolgálati jelvénye
1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van. A jelvényen található sorszám 6 számjegyből áll.
2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.
3. Egyedi logó: Sötétkék kör alakú mezőben a ponty faj (Cyprinus carpio) fehér színű, jobbra néző sematikus ábrázolása helyezkedik el, alatta fekete színű „HALÁSZATI ŐR” félkör felirat található.
V. rész
Halászati őr (társadalmi halőr) szolgálati napló adattartalma
1. „Halászati őr / Társadalmi halőr szolgálati naplója” felirat
2. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
3. Sorszám
4. Név
5. Születési helye, ideje
6. Halászati őr, illetve társadalmi halőr szolgálati igazolvány száma
7. Működési terület:
a) Halgazdálkodási vízterület megnevezése
b) Halgazdálkodási vízterület víztérkódja
c) Halastó megnevezése
8. Számozott oldalak száma
9. Kiállítás helye, időpontja
10. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
11. A napló belső oldalainak tartalma:
a) Bejegyzés sorszáma
b) A bejegyzés kelte
c) A szolgálati esemény leírása, helye és időpontja
d) A megtett intézkedés leírása, a bejegyzést tevő aláírásával
e) Megjegyzés (ellenőrzés vagy egyéb bejegyzés)
VI. rész
Társadalmi halőr szolgálati igazolványának adattartalma
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
Sorszám
„Társadalmi halőr szolgálati igazolványa” felirat1 db igazolványkép helye, mellette „P.H.”
Név
Az alábbi szöveg feltüntetése: „A szolgálati igazolvány visszavonásig érvényes.”
Születési hely, idő
Anyja leánykori neve
Lakóhelye
Működés helye (nyilvántartott halgazdálkodási vízterület, víztérkód megjelölése)
Az alábbi szöveg feltüntetése:
„E szolgálati igazolvány tulajdonosa a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 57. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére, valamint intézkedése keretében az intézkedése alapján indult eljárás megindításáig a halfogásra jogosító okmányokban foglalt személyes adatok kezelésére jogosult.”
Kiállítás helye, időpontja
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
 

design&hosting: atanet.hu