Főoldal
E-mail
Támogatók

 

 

 

 

 

 

Linkek

Alapszabály

Az " NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL HORGÁSZ " Egyesület, alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:
Általános rendelkezések
1.
Az Egyesület neve: " NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL HORGÁSZ Egyesület,
Rövidítve: NKPH.
Székhelye: 8291. Nagyvázsony, Varga utca 11-13.
Működése kiterjed az ország egész területére.
 
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.
Az Egyesület célja:
2.
2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.
A közhasznú egyesület célja az 1997. évi CLVI tv. Melléklete szerinti meghatározással:
8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem.
2.2. Az Egyesület célja:
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a szabadidő kulturált eltöltésének a sport és hobbihorgászatnak biztosítása elsősorban a nagyvázsonyi lakosok részére és bárkinek, aki ezt igényli.
a) A természeti környezet megóvása különös tekintettel a horgásztó területére és annak tágabb környezetére
b) A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése
c) Közösségépítő tevékenység elsősorban a horgászsportot kedvelők, a természetvédők az aktív pihenésre vágyók részére
d) korszerű halgazdálkodás, az élővilág védelme, a sporthorgászat feltételeinek megteremtése, a
nagyvázsonyi horgásztó területén
e) Sporthorgászat versenyek szervezése, az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidő
hasznos eltöltésére, például gyermekhorgászat, ismeretterjesztő előadások.

 
Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 
Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. 
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő-és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
3.
3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
4.
Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.
5.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
6.
A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.
A tagok jogai és kötelezettségei:
 
7.
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
8.
Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.
Az Egyesület szervei:
Közgyűlés – Tisztségviselők - Felügyelő Bizottság.
9.
9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. Az egyesület közgyűlései nyilvánosak.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
9.2. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról a közhasznúsági jelentés hiányában és a felügyelő bizottság jelentése nélkül nem határozhat. A közhasznúsági jelentést a közgyűlés fogadja el az éves beszámoló elfogadását megelőzően.
9.3. Az egyesület felügyelő szervének jogkörét a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással megválasztott 3 tagból álló felügyelő bizottság látja el.
Tagjai: Oláh Márton FB. Elnök
            Korona Csaba FB. tag
            Mátyás Károly FB. tag
I. Feladatai:
a.) az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének folyamatos vizsgálata.
b.) A felügyelő  bizottság tagjai az egyesület könyveibe, irataiba teljes körű betekintési joggal rendelkeznek, melyet bármikor gyakorolhatnak.
c.) A bizottság működése során az elnöktől, illetve az elnökség tagjaitól jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet.
d.) Jogosult az elnökség  ülésein tanácskozási joggal részt venni.
e.) Tapasztalatairól  évente beszámol a közgyűlésnek.
f.) A felügyelő  bizottság köteles az elnökséget illetve a közgyűlést tájékoztatni
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az elnökség illetve a közgyűlés döntését teszi szükségessé, vagy az elnök illetve
az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel
Az elnökséget illetve a közgyűlést a felügyelő bizottság elnökének indítványára az indítvány megtételétől számított 30 napon belül- össze kell hívni. Ennek eredménytelen eltelte után azok összehívására felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az ügyészséget, mint felügyeleti szervet.
II. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja aki
a.) az egyesület elnöke, elnökhelyettese
b.) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik
c.) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető  nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület tagjának a tagsági jogviszonya alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást illetve
d.) )az a.)-c.) pontokban megjelölt személyek hozzátartozója
10.
10.1. Az Egyesület képviselő szervei:
Az Egyesület képviseletét a közgyűlés által megválasztott elnök és elnökhelyettes látja el.
A közgyűlés az Elnökség tagjait,  a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja. A közgyűlés KEREKES ZOLTÁN - t elnöknek NYÚZÓ LÁSZLÓ - t elnökhelyettesnek megválasztotta.
Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés, ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett dönteni.
Az Elnökség két tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség ülései nyilvánosak.
A vezető szerv - azaz az elnökség és a közgyűlés - határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezetvezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség a javaslat elvetetnek tekintendő.
10.2. Az Elnök jogai és kötelességei:
– a Közgyűlést bármikor összehívhatja
– a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
– a kiadások számláit ellenőrzi
– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
– harmadik személyekkel való szerződések megkötése
– a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
– a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.
10.3. Az elnökhelyettes joga és kötelességei:
– az Egyesület pénzállományának kezelése,
– a számlák kezelése és nyilvántartása,
– a pénztárkönyv vezetése,
– mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök   értesítése,
– a számlák hitelességének ellenőrzése.
11.
Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.
A közgyűlés levezető  elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.
Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
A közhasznú  szervezet, létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján  belső szabályzatának rendelkeznie kell -
Olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv - azaz az elnökség és a közgyűlés - döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
a közgyűlés és az elnökség a döntéseit az érintettekkel a döntést követő 8 napon belül postai úton közli, a közgyűlés és az elnökség a döntéseit az egyesület honlapján (www.volgyparkto.eoldal.hu) és a székhelyén kifüggesztett hirdetményen hozza nyilvánosságra, az elnökkel történt előzetes egyeztetést követően, munkanapokon, az egyesület székhelyén van helye,
az egyesület a honlapján (www.volgyparkto.eoldal.hu) hozza nyilvánosságra a működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó előírásokat és teszi közzé a beszámolóit.
12.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnökhelyettes kezeli.
Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
Az Egyesület képviselete:
13.
Az Egyesület képviseletére az elnök, az elnökhelyettes jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt ketten közösen tehetnek. A képviselők rendelkeznek az Egyesület számlája felett is.
A közgyűlés által 5 évre megválasztott képviselők neve: KEREKES ZOLTÁN elnök, NYÚZÓ LÁSZLÓ elnökhelyettes.
Az Egyesület vagyona, gazdálkodása:
14.
14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
14.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá  ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
14.3. Az Egyesület működéséről az 1997. évi CLVI. Tv. 17. § szerinti és az egyéb hatályos jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
14.4. Az egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú  szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú  tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az egyesület a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig köteles közzétenni.
14.5. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
Vegyes rendelkezések:
15.
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
16.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.
17.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. az 1997. évi CLVI. Tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók. 
Ezt az alapszabályt az Egyesület 2010. 01. 24.-én összehívott rendkívüli közgyűlésen fogadta el.
Nagyvázsony, 2010. 01. 24.
                       
                                   Elnök                                                   Elnökhelyettes 
 


                                               JELENLÉTI ÍV
 
" NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL HORGÁSZ " Egyesület 2010. 01. 24. tartott  közgyűlésén
Tagok:
 
 

Név
Aláírás
1.  CZIGÓ CSABA
 
2.   CZIGÓ  CSABA ifj.
 
3.   DEÁK LORÁNT ZOLTÁN
 
4.   DUBICS GYÖRGY
 
5.   DUBICS KRISZTIÁN
 
6.   ECZET GYŐRGY
 
7.   GÖRÖG LAJOS
 
8.   HENN PÉTER
 
9.   HENN PÉTER id.
 
10.HENN ZSOLT
 
11.HOCK FERENC
 
12.ISÓ  LÁSZLÓ
 
13.IZSÁN LÁSZLÓ
 
14.IZSÓ  TAMÁS
 
15.KEREKES ZOLTÁN
 
16.KOCSIS GYULA
 
17.KORONA CSABA
 
18.LEITOLD FERENC
 
19.MÁTYÁS KÁROLY
 
20.MÁTYÁS NORBERT
 
21.NYÚZÓ  LÁSZLÓ
 
22.OLÁH MÁRTON
 
23.PANYI LAJOS
 
24.TÓTH CSABA
 

design&hosting: atanet.hu